Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

Információ

OKIT Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat

Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat szolgáltatásának elsőrendű célja, hogy segítséget nyújtson a kapcsolati erőszak, a gyermekbántalmazás, a prostitúció- és emberkereskedelem áldozatainak és szükség esetén gondoskodjon az elhelyezésükről.

A Telefonszolgálat állandó elérhetőséget kíván biztosítani minden bajba jutott és azonnali segítséget kérő embernek a nap minden órájában, az ország egész területén és külföldön, rendelkezésre kíván állni mindenki számára, akinek szüksége van rá.

Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat a nap 24 órájában, Magyarországról ingyenesen elérhető a 06-80-20-55-20-as telefonszámon.
www.csbo.hu

Magyarországról ingyenes segélyvonal: 06/80-20-55-20

E-mail: okit@csbo.hu

Hogyan segítünk?

A Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság működtetésében az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat (OKIT) a kapcsolati erőszak (párkapcsolati erőszak, a gyermekbántalmazás, illetve a háztartáson belül a rokonok, családtagok által elkövetett erőszak), prostitúció- és emberkereskedelem áldozatainak segítésével foglalkozik. Az információnyújtás mellett azonnali segítséget nyújt a bántalmazás miatt kialakult válsághelyzetben, krízisbe került állampolgárok (elsősorban nők és gyermekek) részére. Rászorultság esetén, a klienssel egyeztetve, titkos menedékhelyen történő azonnali elhelyezésben is tudunk segíteni.

Amennyiben egyéb segítő lehetőségek helyett az elhelyezés válna szükségessé, úgy a krízisotthonokban, amelyek titkos intézmények, 30 napos elhelyezésre van mód, ami indokolt esetben, maximum további 30 nappal meghosszabbítható. Az ellátás díjtalan. A gondozás során a krízisotthon szakemberei segítik a rászorulót a probléma hosszabb távú, biztonságos megoldásában, továbbá kapcsolatot tartanak az illetékes családsegítő és gyermekjóléti szolgálat családgondozójával.

Szabad férőhely esetén a rászorulónak önállóan, saját költségén kell eljutnia az ország területén található krízisotthonok valamelyikébe, a krízisotthon munkatársával megbeszélt részletek szerint. Szállításban sajnos nem tudunk segíteni. Amennyiben a kliens, saját mobil elérhetőséggel nem rendelkezik, úgy a krízisotthon munkatársa, az illetékes családsegítő és/vagy gyermekjóléti szolgálat segítségével, a szolgálat által megadott telefonszámon keresztül állapodik meg vele az odautazás részleteiről. Amennyiben szükséges, a menekítés a rendőrség bevonásával is megvalósítható az elhelyezés során.

Telefonszolgálatunk az ország egész területéről, éjjel-nappal, ingyenesen, vezetékes vagy mobil hálózatról is hívható.

Segélytelefonszámok, információk bántalmazottaknak:

Segélytelefonszámok:

 • Csellengők, eltűntek nyomában: 06-1-438-0858
 • DélUtán, középkorú és idős emberek Lelkisegély szolgálata: 06-80-200-866 (minden nap 18-21 óráig) www.delutan.hu
 • Drog-Stop: 06-80-505-678 (éjjel-nappal) www.drog-stop.hu
 • Fehérkereszt Gyermekvédő Alapítvány: 06-80-505-006 vagy 06-1-321-4779 www.feherkereszt.hu
 • Gólyahír Egyesület a várandós anyákért és gyermekikért: 06-80-203-923 www.golyahiregyesulet.hu
 • Ifjúságért Mentálhigiénés Szövetség www.imsz.hu, Telefon: 137-00
 • Kék Vonal Ifjúsági és Gyerektelefon és Internet Helpline: 116-111 (előtag és körzetszám nélkül hívható bárhonnan Magyarország területén, éjjel-nappal)
  Eltűnt Gyerekek Segélyvonala: 116-000
  Gyerekjogi tanácsadás: www.kek-vonal.hu
 • Magyar Máltai Szeretetszolgálat: 06-1-391-4700 vagy 06-1-391-4704 www.maltai.hu
 • Magyar Rákellenes Liga ingyenes lelkisegély szolgálat: 06-80-505-675 www.rakliga.hu
 • Magyar Vöröskereszt: 06-1-374-1300
 • Meleg Háttér Információs és Lelkisegély Szolgálat: 06-1-329-3380 vagy 06-80-505-605 (mindennap 18-23 óráig) www.hatter.hu
 • Menhely Alapítvány, hajléktalanoknak: 06-1-338-4186 www.menhely.hu
 • Ökumenikus Segélyszervezet: 06-1-208-4932 vagy 06-1-208-49-33 www.segelyszervezet.hu
 • Társaság a Szabadságjogokért: 06-1-209-0046 www.tasz.hu

 


Integrált jogvédelmi szolgálat

Berze Mariann

Gyermekjog

mariann.berze@ijb.emmi.gov.hu
06-20-4899-565

 

A gyermekjogi képviselő ellátja a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő gyermek e törvényben (1997. évi XXXI. törvényben) meghatározott jogainak védelmét, és segíti a gyermeket jogai megismerésében és érvényesítésében, valamint kötelességei megismerésében és teljesítésében. A gyermekjogi képviselő kiemelt figyelmet fordít a különleges vagy speciális ellátást igénylő gyermek védelmére.

 

Figyelemmel kíséri az óvoda, az iskola, a kollégium és a pedagógiai szakszolgálat intézményeiben folyó gyermekvédelemmel kapcsolatos tevékenységet, segíti a gyermeki jogok érvényesülését. Indokolt esetben megkeresi az említett intézmények fenntartóját, illetve szükség szerint a gyermek érdekében a gyámhatóságnál eljárást kezdeményez.

  

Gyermekjogi képviselő tevékenysége során:

 • segít a gyermeknek panasza megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását;
 • segíti a gyermeket az állapotának megfelelő ellátáshoz való hozzájutásban, a gyermekjóléti szolgálat esetmegbeszélésén, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgálat elhelyezési értekezletén az ezzel kapcsolatos megjegyzések, kérdések megfogalmazásában;
 • eljár a gyermek szülője vagy más törvényes képviselője, a gyermek, illetve fiatal felnőtt, valamint a gyermek-önkormányzat felkérése alapján,
 • eljár az érdek-képviseleti fórum megkeresése alapján;
 • a gyámhatóság kirendelése alapján képviseli a gyermeket a nevelési felügyelettel kapcsolatos eljárásban;
 • jogsértések észlelése esetén javaslatot tehet:
 1. gyermekvédelmi igazgatási bírság kiszabására;
 2. a jogsértés jövőbeni előfordulásának megelőzése érdekében a jogsértéssel érintettek között, szükség szerint szakértők bevonásával, egyeztető megbeszélés tartására a gyámhatóságnak;
 3. a jogsértő személy továbbképzésére a fenntartónak, működtetőnek.

A gyermekjogi képviselők munkájában kiemelkedő feladat a lakosság jogi ismereteinek és jogtudatosságának növelése, a gyermekek és a lakosság részére történő tájékoztatás.

 

Forgács Béla

Ellátottjog

bela.forgacs@ijb.emmi.gov.hu
06-20-4899-529


Az ellátottjogi képviselői hálózatot az egészségügyért, a szociál- és nyugdíjpolitikáért, valamint a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter által vezetett minisztérium (Emberi Erőforrások Minisztériuma, EMMI) önálló szervezeti egységeként az Integrált Jogvédelmi Szolgálat (IJSZ) működteti.

 

Az ellátottjogi képviselő – törvényekben és a jogszabályokban meghatározott keretek között – védi az ellátottak jogait, segíti őket azok megismerésében és érvényesítésében.

 

Az ellátottjogi képviselő feladatai az Szociális Törvény alapján

 • segíti az ellátást igénybevevőt, törvényes képviselőjét az ellátással kapcsolatos kérdések, problémák megoldásában, szükség esetén segítséget nyújt az intézmény és az ellátott között kialakult konfliktus megoldásában,
 • segít az ellátást igénybe vevőnek, törvényes képviselőjének panasza megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását az intézmény vezetőjénél és a fenntartónál, segítséget nyújt a hatóságokhoz benyújtandó kérelmek, beadványok megfogalmazásában,
 • megkeresésre, illetve saját kezdeményezésre tájékoztatást nyújthat az ellátottakat érintő legfontosabb alapjogok tekintetében, az intézmény kötelezettségeiről és az ellátást igénybe vevőket érintő jogokról,
 • a jogviszony keletkezése és megszűnése, továbbá az áthelyezés kivételével eljárhat az intézményi ellátással kapcsolatosan az intézmény vezetőjénél, fenntartójánál, illetve az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál, és ennek során - írásbeli meghatalmazás alapján - képviselheti az ellátást igénybevevőt, törvényes képviselőjét,
 • az intézmény vezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján tájékoztatja a szociális intézményekben foglalkoztatottakat az ellátottak jogairól, továbbá ezen jogok érvényesüléséről és a figyelembevételéről a szakmai munka során,
 • intézkedést kezdeményezhet a fenntartónál a jogszabálysértő gyakorlat megszüntetésére,
 • észrevételt tehet az intézményben folytatott gondozási munkára vonatkozóan az intézmény vezetőjénél,
 • amennyiben az ellátottak meghatározott körét érintő jogsértés fennállását észleli, intézkedés megtételét kezdeményezheti a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok felé,
 • a korlátozó intézkedésekre, eljárásokra vonatkozó dokumentációt megvizsgálhatja.

 


Országos Tisztiorvosi Hivatal

Újszülöttek anonim, örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésére szolgáló inkubátorok (un. babamentő inkubátorok) elérhetősége